Adiunkt/ Asystent

Opis oferty

Konkurs na stanowisko Adiunkta lub Asystenta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunku Inżynieria Zarządzania w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

 

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu)
 • list motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych ( w tym opis udziału w projektach badawczo - rozwojowych) oraz opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych
 • zestawienie publikacji naukowych
 • plan aktywności naukowej na najbliższe lata (w tym status postępów w pracy habilitacyjnej, jeśli dotyczy)
 • kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji (kopie zrealizowanych szkoleń, posiadane certyfikaty)
 • referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać opisane dokumenty, korzystając z formularza dostępnego po kliknięciu „aplikuj”.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 10 września 2020 roku.
Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:
• prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.


Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 września 2020 roku.

 

Poszukiwane kompetencje
 
W odniesieniu do stanowiska Adiunkta/Asystenta:
 • stopień naukowy doktora, w zakresie dyscyplin: ekonomia bądź nauki o zarządzaniu 
  osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora - dotyczy tylko stanowiska Adiunkta
 • preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu jednego (lub kilku) wymienionych obszarów: zarządzanie jakością w produkcji i usługach, metody sterowania i kontroli jakości w produkcji i usługach, certyfikacja systemów jakości i personelu/certyfikacja wyrobów, w tym ocena zgodności, akredytacja jednostek certyfikujących, zarządzanie procesami
 • mile widziane kompetencje z zakresu Lean Manufacturing lub Six Sigma
 • mile widziana znajomość podstawowych narzędzi jakościowych, MSA, FMEA, SPC

 

 

W odniesieniu do stanowiska Asystenta:

 • tytuł mgr inż. (elektronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, materiałoznawstwo)
 • chęć rozwoju w pracy badawczej
 • preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu jednego (lub kilku) wymienionych obszarów: podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy automatyzacji, inżynieria systemów i analiza systemowa , inżynieria oprogramowania, systemy bazodanowe
 • Mile widziane kompetencje z zakresu: narzędzia i oprogramowanie Business intelligence, tworzenie oprogramowania w języku C i Python
Oferujemy
 • wynagrodzenie na stanowisku Adiunkta/ Asystenta zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym.

Warunki zatrudnienia:

 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 • umowa na czas określony (2 lata akademickie) z opcją przedłużenia, warunkowaną rozwojem aktywności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Data ostatniej modyfikacji 23 lipca 2020