Adiunkt

Opis oferty

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunku Prawo Jednolite Studia Magisterskie i Prawo w biznesie (studia I stopnia) w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

 

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 • życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu);
 • list motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych ( w tym opis udziału w projektach badawczo - rozwojowych) oraz opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych
 • zestawienie publikacji naukowych w obszarze prawa cywilnego
 • zestawienie prowadzonych przedmiotów na studiach I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich
 • plan aktywności naukowej na najbliższe lata (w tym status postępów w pracy habilitacyjnej)
 • kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji (kopie zrealizowanych szkoleń, posiadane certyfikaty z języka obcego)
 • referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać opisane dokumenty,korzystając z formularza dostępnego po kliknięciu „aplikuj” lub na adres mailowy: rektorat@wsb.wroclaw.pl (w tytule maila prosimy wpisać "Konkurs na stanowisko Adiunkta - Prawo cywilne").

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 8 czerwca 2020 roku.
Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:
• prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.


Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2020 roku.

 

Poszukiwane kompetencje
 • stopień naukowy doktora nauk prawnych - specjalność: prawo cywilne;
 •  osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora w obszarze praca cywilnego;
 • preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z kilku wymienionych przedmiotów tj.:
  - Prawo cywilne. Część Ogólna;
  - Prawo cywilne. Prawo rzeczowe;
  -Prawo cywilne. Zobowiązania;
  - Postępowanie cywilne (prawo cywilne procesowe);
  - Prawo handlowe;
  - Umowy w obrocie gospodarczym;
 • preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru prawa cywilnego w języku angielskim;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie ponad 2 letniego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w ramach doświadczenia zawodowego nabytego w kancelarii prawnej, windykacyjnej lub innym miejscu.

 

Oferujemy
 • wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym

Warunki zatrudnienia:

 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 • umowa na czas określony (2 lata akademickie) z opcją przedłużenia, warunkowaną rozwojem aktywności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Data ostatniej modyfikacji 19 maja 2020