Profesor uczelni

Miejsce pracy Wrocław
Zakres obowiązków

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Poszukiwane kompetencje
 • stopień naukowy doktora habilitowanego (nauki matematyczne, techniczne, dziedzina Informatyka)
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

  Preferowani będą Kandydaci:
 • znający język polski i angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • posiadający doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni,
 • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
 • posiadający znaczący dorobek naukowy z informatyki lub zastosowań informatyki,
 • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
 • posiadający doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią.

 

Oferujemy
 • wynagrodzenie  zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym

  Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

  Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2019 roku.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2019 roku.

  Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:

  Prof. dr hab. Stefan Forlicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
  Prof. dr hab. Jacek Mercik –Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadr
  Dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
  Dr Radosław Kamiński – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
  Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

  Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 • Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),
 • List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych,
 • Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • Referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
 • przesłać swoje zgłoszenie za pomocą poniższego formularza
 • lub złożyć opisane dokumenty w Rektoracie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pokój 103, budynek A, poniedziałki - piątki, w godz. 9:00 - 14:00, z wykluczeniem dni 15-16.08.) 
 • lub przesłać na adres pocztowy: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław z dopiskiem Dziekan – Konkurs: profesor
Data ostatniej modyfikacji 1 sierpnia 2019