Konkurs na stanowisko adiunkta (Informatyka)

Miejsce pracy Wrocław
Zakres obowiązków


Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

 

Poszukiwane kompetencje
 • stopień naukowy doktora   (nauki matematyczne, techniczne, dziedzina Informatyka)
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora

  Preferowani będą Kandydaci mający kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z zakresu jednego (lub kilku) wymienionych poniżej obszarów:
 • Programowanie, w szczególności w zakresie: Python, Java
 • Testowania oprogramowania (aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, oprogramowania wbudowanego)
 • Administrowania systemem Linux

Oferujemy • wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym

 

 Warunki zatrudnienia:
• pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
• umowa na czas określony (2 lata akademickie) z opcją przedłużenia, warunkowaną rozwojem aktywności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2019 roku.

 

Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:

 1. Prof. dr hab. Stefan Forlicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
 2. Prof. dr hab. Jacek Mercik –Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadr
 3. Dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
 4. Dr Radosław Kamiński – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
  Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu),
 2. List motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych, plan aktywności naukowej na najbliższe lata, opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych,
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 4. Referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
 • złożyć opisane dokumenty w Rektoracie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (pokój 103, budynek A,  poniedziałki - piątki, w godz. 9:00 - 14:00, z wykluczeniem dni 15-16.08.) lub
 • przesłać na adres pocztowy: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław z dopiskiem Dziekan – Konkurs na stanowisko adiunkta
  lub
 • przesłać swoje zgłoszenie za pomocą poniższego formularza
Data ostatniej modyfikacji 1 sierpnia 2019